بررسی تغییرات کمی و کیفی پلی فنل اکسیدازها در ضمن رشد و نمو گیاه چای

19 , دسامبر , 2014

 

فعالیت پلی اکسیدازی ( PPO ) گیاه چای در ارقام دارجیلینگ – آسام – شوروی – و صد به صورت ماهانه و در طی یک سال به طور کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت . چکیده
در ۳ برگ اول سر شاخه روند فعالیت آنزیم از بهار تا زمستان در کلیه ارقام مورد بررسی یک سیر صعودی داشت و از برگ اول تا سوم افزایش می یافت . ظهور نوارهای پلی فنل اکسیدازی برگ چای بر روی ژل های پلی آکریل آمید ( PAGE ) که با استفاده از DL – DOPA صورت گرفت نشان داد که نوارهای مذکور از اوزان مولکولی بالایی برخوردارند و همگام با روند افزایش فعالیت آنزیم از بهار تا زمستان تعداد ایزوزیمهای پلی فنل اکسیدازی افزایش می یابد . نتایج حاصل وجود رابطه بین کیفیت برگ چای و فعالیت پلی فنل اکسیدازی و ایزوزیمهای مربوطه را نشان می دهد .
نویسندگان: حسن ابراهیم زاده و افسانه تیموری
کلیدواژگان

ایزوزیمهای پلی فنل اکسیداز؛ چای؛ فعالیت پلی فنل اکسیدازی

منبع:
مجله علوم کشاورزی ایران
مقاله ۸، دوره ۳۳، شماره ۲، بهار ۱۳۸۱
جهت دریافت متن کامل این مقاله به رایانه من درخواست دهید.

هیچ نظری برای “ بررسی تغییرات کمی و کیفی پلی فنل اکسیدازها در ضمن رشد و نمو گیاه چای ” ارسال نشده است.

نظر بدهید