بررسی مقدار رنگدانه های کلروفیلی، کاروتنوئیدی،کافئین، تئافلاوین، تئاروبیجین

6 , فوریه , 2015

بررسی مقدار رنگدانه های کلروفیلی، کاروتنوئیدی،کافئین، تئافلاوین، تئاروبیجین و تانن چای و تاثیر آنها در کیفیت چای خشک در ۱۳ کلون (ژنوتیپ) مورد آزمایش
نویسندگان:  راهداری پروانه*, صادق حسینی محمدمهدی
* گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد تنکابن، تنکابن
چکیده:
این تحقیق در سال ۱۳۸۸ به منظور بررسی تاثیر مقدار کلروفیل، کاروتنوئید، کافئین، تئافلاوین، تئاروبیجین و تانن در تعیین کیفیت چای خشک حاصل از کلون های انتخابی چای موجود در ایستگاه های تحقیقات تابعه مرکز تحقیقات چای کشور انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۱۳ تیمار و ۳ تکرار انجام شد. نمونه ها برای سنجش میزان کلروفیل و کاروتنوئید و نیز اندازه گیری صفات کیفی از جمله کافئین، تانن، تئافلاوین، تئاروبیجین، به آزمایشگاه های مرکز تحقیقات چای کشور منتقل شدند. تجزیه تحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای رایانه ای SPSS و MSTAT-C انجام گرفت. مقایسه میانگین ها به روش دانکن و شفه نشان داد میانگین ژنوتیپ ها نسبت به صفات مختلف در گروه های متفاوتی قرار می گیرند. در بین ۱۳ کلون مورد آزمایش میزان رنگدانه کلروفیل وکاروتنوئید در کلون شماره ۱۰ (با نام ۱۰۰) از کمترین مقدار برخوردار بود و میزان پلی فنل های تئافلاوین، تئاروبیجین، تانن و کافئین نیز در کلون ۱۰ بالاترین مقدار را نشان داد. برآورد همبستگی صفات نشان داد که مقدار رنگدانه ها با فاکتورهای تعیین کیفیت از جمله تئافلاوین (پلی فنل)، تئاروبیجین (پلی فنل)، کافئین (آلکالوئید)، تانن (پلی فنل) دارای همبستگی منفی معنی دارو با مقدار کلروفیل دارای همبستگی مثبت معنی داری بود. از نتایج حاصله چنین به نظر می رسد که کلون ۱۰ با مقدار محصول زیادتر، رنگدانه های کلروفیل و کاروتنوئیدکمتر، تئاروبیجین، تئافلاوین، تانن و همچنین کافئین بیشتر، دارای عملکرد متناسب تری می باشد.
کلید واژه: الکالویید، پلی فنل، تانن، تئاروبیجین، تئافلاوین، چای، کاروتنوئید، کافئین
عنوان نشریه:   پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران (پژوهش های علوم گیاهی) :   بهار ۱۳۹۳ , دوره  ۹ , شماره  ۱ (پیاپی ۳۳) ; از صفحه ۴۶ تا صفحه ۵۶

دانلود متن کامل 

هیچ نظری برای “ بررسی مقدار رنگدانه های کلروفیلی، کاروتنوئیدی،کافئین، تئافلاوین، تئاروبیجین ” ارسال نشده است.

نظر بدهید