تصویب چند پروژه‌ پژوهشی درباره چای ایرانی

۱۲ , اسفند , ۱۳۹۷

 

در چهل و سومین جلسه کارگروه تخصصی چای کمیته علمی فنی موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پروژه‌های جدید تحقیقاتی چای با اعمال اصلاحاتی مصوب شدند.

 چهل و سومین جلسه کارگروه تخصصی چای کمیته علمی‌فنی موسسه تحقیقات علوم باغبانی با حضور ریاست محترم پژوهشکده چای محمدنقی پاداشت و  سراجی رئیس کارگروه چای برگزار شد.

در این جلسه گزارش نهایی و شناسنامه پروژه‌های تحقیقاتی به شرح ذیل پس از بحث و تبادل نظر اعضا با اعمال اصلاحاتی مصوب شدند.

۱- گزارش نهایی پروژه با عنوان بررسی روابط ژنتیکی ارقام وارداتی و ژنوتیپ‌های انتخابی چای در ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژی و مولکولی (مجری: دکتر شاهین جهانگیرزاده‌خیاوی)

۲- شناسنامه پروژه تحقیقاتی مشترک بین گروهی با عنوان ارزیابی شاخص‌های کیفی و فرآوری چای سیاه و سبز از کلون‌های امیدبخش ۱۰۰ و ۴۴۴ چای (مجری مسئول: مهندس شیوا روفی‌گری‌حقیقت)

۳- شناسنامه پروژه تحقیقاتی مستقل با عنوان تاثیر انواع هرس و بقایای آن بر عملکرد کمی‌و کیفی کلون امیدبخش ۱۰۰ چای (مجری: مهندس ذبیح‌اله عاشوری)

۴- شناسنامه پروژه تحقیقاتی مستقل با عنوان کاربرد انرژی میکروویو برای غیرفعال کردن آنزیم پلی‌فنل‌اکسیداز در فرآیند تولید چای سبز (مجری: مهندس شیوا روفی‌گری‌حقیقت)

۵- شناسنامه پروژه تحقیقاتی مستقل با عنوان تاثیر برخی از مالچ‌های گیاهی بر مدیریت مبارزه علف‌های هرز موجود در باغ‌های چای هرس کف‌بر شده (مجری: مهندس سیدتقی میرقاسمی)

منبع: روابط عمومی‌پژوهشکده چای

هیچ نظری برای “ تصویب چند پروژه‌ پژوهشی درباره چای ایرانی ” ارسال نشده است.

نظر بدهید