توزیع سهام صندوق حمایت ازصنعت چای کشورازچایکاران املشی آغازشد

۳ , اسفند , ۱۳۹۶

رئیس اداره چای شهرستان املش گفت:توزیع سهام صندوق حمایت ازصنعت چای کشور ازروزدوشنبه درشهرستان املش شروع شده است.
محمدعیسی طالبی با اشاره به اینکه این کارنیزیکی دیگرازعملکردهای دولت تدبیروامیداست افزود:چایکاران املشی بایدشخصا بادردست داشتن کارت ملی به اداره چای مراجعه کرده تا سهام شان رادریافت کنند.

هیچ نظری برای “ توزیع سهام صندوق حمایت ازصنعت چای کشورازچایکاران املشی آغازشد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید