ماجرای انحلال سازمان چای در سال ۱۳۸۳ چه بود؟

۱۲ , آبان , ۱۳۹۷

 

طرح تحول ساختاری در صنعت چای با استناد به ماده ۲۹ قانون برنامه سوم مصوب در سال ۱۳۷۹ اجرا شد و انحلال سازمان چای وقت یکی از تصمیم‌هایی بود که ذیل این طرح باید انجام می‌شد.

 درباره ماجرای انحلال سازمان چای در سال ۱۳۸۳  پرسشی را مطرح کرده است که انتشار پاسخ آن شاید برای بخشی از مخاطبان پایگاه اطلاع رسانی نوش آنلاین که موضوع صنعت چای را تنها از سر علاقه دنبال می‌کنند و فعال و ذی نفع جدی صنعت نیستند، جالب‌تر باشد.

هیات وزیران دولت  اصلاحات در جلسه ۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده ۲۹ قانون برنامه سوم مصوب سال ۱۳۷۹ تصمیم به انحلال سازمان چای گرفت و آیین نامه اجرایی ماده  مورد اشاره را تصویب کرد. در ماده ۷ این مصوبه آمده بود: وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پایان سال ۱۳۸۳ نسبت به انحلال شرکت سهامی چای ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

در تبصره یک این ماده نیز آمده بود: وظایف حاکمیتی سازمان مذکور به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و تشکیلات متناسب به پیشنهاد وزارت مذکور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ایجاد و وظایف غیرحاکمیتی آن به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و بخش غیردولتی منتقل می گردد.

به دنبال این مصوبه مجمع عمومی فوق العاده سازمان چای کشور در تاریخ ۲۹ تیرماه سال ۸۳ در محل دفتر آقای محمود حجتی – در آن سال هم ایشان وزیر جهاد کشاورزی بود-  و با حضور اعضای مجمع تشکیل شد. در این جلسه اعضا مرکب از وزرای جهاد کشاورزی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت موافقت خود را با انحلال سازمان چای کشور اعلام و صورتجلسه تنظیمی نیز به امضای این افراد رسید.
ماده ۲۹ قانون برنامه سوم مصوب سال ۱۳۷۹ محمل قانونی برای اجرای طرح تحول ساختاری در صنعت چای بود و انحلال سازمان چای وقت یکی از تصمیم‌هایی بود که ذیل این طرح اجرا شد.

ﻃﺮح اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﭼﺎی ﻋﻨﻮان ﯾﮏﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل و واﮔﺬاری اﻣـﻮر ﺑﺎز رﮔـﺎﻧﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭼـﺎی ﺑـﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ بود ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳت‌های ﮐﺎﻫﺶ و رﻓﻊ اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿـﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ، اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺪد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﺮای ﭼـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺎﯾﺮآن ۲۹ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣـﺪ. این طرح البته منتقدان جدی پیدا کرد و بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت چای از آن با ناکامی‌یاد می‌کنند.

به هرحال در سال ۱۳۸۸ و در سفری که محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت به سمنان داشت، دستور احیا سازمان چای صادر شد و در بهمن سال ۱۳۸۸ علی محرر از فعلان صنعت چای و همچنین فعال حوزه سیاسی(نامزد انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی‌از حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل) به عنوان رییس این سازمان در آن زمان انتخاب شد.

هیچ نظری برای “ ماجرای انحلال سازمان چای در سال ۱۳۸۳ چه بود؟ ” ارسال نشده است.

نظر بدهید