۹۲درصد بهاء برگ سبز چایکاران املشی تاکنون پرداخت شده است.

۳ , آذر , ۱۳۹۹

رئیس اداره چای شهرستان املش گفت:در سال زراعی گذشته ۳۵هزارو ۴۰۱ تن برگ سبزچای به ارزش ۱۳۷میلیاردو ۹۷میلیون تومان ازچایکاران املشی به صورت تضمینی هرکیلو درجه یک۴هزارو۶۰۰تومان ودرجه دو هرکیلو۳هزارو۳۰۰تومان خریداری شد که تاکنون ۱۲۵میلیاردو۶۰۰میلیون تومان معادل ۹۲درصدازمطالبات چایکاران املشی به حساب بانکی شان واریز شده است.

حسین پور گفت: شهرستان املش ۴هزارو ۸۵۰هکتار ازباغات چای دارد که درسال زراعی گذشته ۲۷درصدچای کشور در این شهرستان تولید و رتبه اول کشور را در تولید داخل دارد.

حسین پورگفت: ۱۵هزارو۵۹۵ تن برگ سبزچای برداشت شده معادل۴۴درصددرجه یک و ۱۹هزارو۸۰۶تن معادل۵۶درصدهم درجه دواست.

حسین پورگفت: امسال هزاروهفده تن بیشترازپارسال برگ سبز چای از چایکاران املشی خرید شده است.
@iranteabourse

هیچ نظری برای “ ۹۲درصد بهاء برگ سبز چایکاران املشی تاکنون پرداخت شده است. ” ارسال نشده است.

نظر بدهید