ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی ﮐﺸﻮر

۲ , بهمن , ۱۳۹۷

 

در مقاله ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی ﮐﺸﻮر به چالش های مختلف زنجیره چای در ایران اشاره و مکانیزم هایی برای تقویت آن پیشنهاد شده است.

 ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻓﺮآوری و ﺗﺠﺎرت ﭼﺎی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺻـﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ. واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﺶ از ۰۰۰۰۶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺎی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺎص ﭼﺎی در ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ، ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی اﯾﺮان را دو ﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳ ﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮد دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در زﻧﺠﯿﺮه ﻋﺮﺿﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳـ ﯽﺗـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻀـﻌﯿﻒ اﯾـﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد ﮐﻪ اﯾﺠـﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﯿـﺮه ﻋﺮﺿـﻪ ﭼـﺎی و ﺣـﺎﮐﻢ ﺷﺪن ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﻣ ﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋـﺎﻣﻠﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺻـﻨﻌﺖ ﭼـﺎی ﻣﻄـﺮح ﺷﻮد.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻢ، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ﺗﻬﺮان، ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﻓﺮد، داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ، ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺑﺮﺟﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ، ﻋﻠﯽ ﺳﺮدار ﺷﻬﺮﮐﯽ، داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ نویسندگان این مقاله علمی‌پژوهشی هستند.

برای دریافت  این مقاله عنوان ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی ﮐﺸﻮررا کلیک کنید.

http://noushonline.ir/wp-content/uploads/ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎ-و-راﻫﺒﺮدﻫﺎی-ﺑﻬﺒﻮد-ﮐﺴﺐ-و-ﮐﺎر-ﺻﻨﻌﺖ-ﭼﺎی-ﮐﺸﻮر.pdf

هیچ نظری برای “ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی ﮐﺸﻮر ” ارسال نشده است.

نظر بدهید