اعضای جدیدهیات مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور انتخاب شدند

۱۸ , مهر , ۱۳۹۸
در نخستین مجمع عمومی عادی شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور ،اعضای جدید هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور انتخاب شدند.

در این جلسه پس از استماع گزارش مهندس جهانساز رییس سازمان چای کشور ورییس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور،انتخابات  برای تعیین اعضای جدید هیات مدیره  برگزارشد ودر پایان انتخابات آقایان هادی امیدی ،عبدالحسین علیزاده  وجمشید پورقاسم (نمایندگان کشاورزان چایکار )،محمدصادق حسنی(نماینده کارخانجات چایسازی )وهمچنین حبیب جهانساز رییس سازمان چای کشور(نماینده شرکت مادر تخصصی ازسوی دولت )برای مدت دوسال  بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره وهمچنین آقایان رضا فرخی (نماینده کشاورزان چایکار )وعباس محب خواه(نماینده کارخانجات چایسازی ) بعنوان اعضای علی البدل برای مدت دوسال  انتخاب گردیدند.
روابط عمومی سازمان چای کشور
 
      

 

هیچ نظری برای “ اعضای جدیدهیات مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور انتخاب شدند ” ارسال نشده است.

نظر بدهید